Privacy Statement

Privacy Statement van SSC 1922

1. Introductie Voor haar administratie en voor de organisatie van haar activiteiten heeft SSC 1922 bepaalde persoonsgegevens van de leden nodig. Dit moet vanzelfsprekend worden gedaan met inachtneming van de privacy van betrokkenen. Hieronder wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld en waarvoor

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.

Welke persoonsgegevens worden binnen de Vereniging geregistreerd? Als wordt gesproken over persoonsgegevens, dan hebben we het over gegevens van leden betreffende: naam, adres, leeftijd, rating, mail-adres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn in de eerste plaats van belang voor de registratie van een lid bij de KNSB, voor de verwerking van de rating door de KNSB, voor de ledenadministratie van de Vereniging en voor de vaststelling en inning van de contributie. Een deel van de gegevens is noodzakelijk voor de interne competitie, de externe competitie, de jeugdactiviteiten en voor de organisatie van toernooien zoals het Hemelvaartstoernooi.

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Op speciale evenementen (toernooi, jubilea) kunnen foto ’s worden gemaakt. Deze zullen alleen op de site worden geplaatst.

3. Hoe worden deze gegevens beschermd? De gegevens worden beschermd door ze zo beperkt mogelijk beschikbaar te stellen. In de praktijk betekent dit dat de hiervoor genoemde items alleen beschikbaar zijn voor leden van het bestuur.

Voor de organisatie van evenementen door de Vereniging, zoals het Hemelvaartstoernooi, worden alleen de naam, het mailadres en telefoonnummer van het deelnemende lid verstrekt aan de organisator van dit evenement. Deze kan hij verkrijgen bij de secretaris. Persoonsgegevens van externe deelnemers aan toernooien die door de Vereniging worden georganiseerd, worden na afloop van het evenement overgedragen aan de secretaris.

De teamleiders voor de externe competitie krijgen naam, telefoonnummer en mailadres van de extern wedstrijdleider. De gegevens van de reserves moeten afzonderlijk worden opgevraagd bij de extern wedstrijdleider.

Persoonsgegevens worden niet op de website geplaatst.

Mails van het bestuur aan alle of meerdere leden van de vereniging worden via bcc verzonden. Op deze wijze worden de mailadressen van de aangeschrevenen niet bekend gemaakt.

Met uitzondering van de penningmeester, de secretaris en de jeugdleider worden alle persoonsgegevens na afloop van het seizoen vernietigd en zo nodig vervangen.

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De Vereniging neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Muteren van persoonsgegevens in de ledenadministratie van de KNSB Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de KNSB. Hierin kunnen in de loop van de tijd veranderingen optreden. Voor het aanbrengen van mutaties is alleen de secretaris bevoegd. Omwille van de continuïteit van deze administratie is in geval van afwezigheid van de secretaris een vervanger binnen het noodzakelijk. Dit is de jeugdleider.

4. Uw privacy rechten U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

5. Wijzigingen van het privacybeleid Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.